verze pro tisk

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě s prodejem bozží v internetové obchodě www.ppbaby.cz. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.ppbaby.cz, Jan Pešek - Mezado se sídlem Na šachtě 140, 33021, Sulkov, Česká republika. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.ppbaby.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 1. Veškeré zboží odesíláme ihned, max. do druhého dne po přijetí objednávky respektive platby, a to v závislosti na zvoleném způsobu úhrady zboží. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u platby převodem na účet je počátkem expediční lhůty okamžik připsání platby na účet prodávajícího.V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 2. Přepravné/poštovné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném způsobu úhrady.
 3. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce Typy plateb a dopravy.

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.ppbaby.cz, který je nedílnou součástí obchodních podmínek a právním řádem platným v ČR. Na zboží, které je dodáváno zdarma nelze uplatnit reklamace.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČO

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, má možnost zaslat zboží zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Vrácené zboží musí nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, s původními, neoddělenými visačkami označujícími zboží /pokud jsou součástí zboží/. Zboží musí být odesláno zpět prodávajícímu takovým způsobem, aby se předešlo případným škodám na zboží a jejich případnému následnému vymáhání ze strany prodávajícího. Po obdržení vráceného nepoškozeného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od data doručení.
 2. Prodávající bude požadovat na kupujícím náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. poštovné).
 3. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.ppbaby.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

[Nahoru ↑]